تیر 27, 1394

نقشه آلودگی نوری ایران

تیر 27, 1394

نقشه

از ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری بالای جو زمین می شود موقعیت بسیاری از شهرهای ایران را در شب تشخیص داد. نور این شهرها تنها نورهای اضافی است […]