برگزاری دومین همایش بررسی علل آلودگی نوری در ایران