غرفه آلودگی‌نوری در اولین نمایشگاه توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران