ضوابط نورپردازی فضاهای عمومی

فروردین 8, 1389

ضوابط کلی نورپردازی فضاهای عمومی

مجموعه ورودی ورودی اصلی عموماً بعنوان فضایی معرفی مجموعه مطرح است و با توجه به این مسئله باید قابل رویت بودن و تشخیص آنها از فضای […]