شهریور 30, 1394

نورپردازی نابجا و تبعات پرهزینه

شاید کمتر کسی برای انتخاب نوع لامپ اتاقش، در منابع جستجو کند. تقریبا می‌توان گفت استفاده از روشنایی به گونه‌ای راه سنت پیش گرفته و رفتار […]
فروردین 30, 1391

اصول کلی نورپردازی در پارک‌های شهری

شناخت و درک مبانی نظری و عملی عناصر منظر می‌تواند در ارتقای کیفیت فضای پارک‌های شهری تاثیر گسترده‌ای داشته باشد. سیمای شبانه پارک‌های شهری و عناصر […]