جریمه ایجاد آلودگی نوری در نزدیکی رصدخانه مک دونالد