خاموشی یک ساعته برج میلاد و آزادی در روز ساعت زمین