ممنوعیت استفاده از رنگ قرمز در نورپردازی های شهر تهران