به تماشای

چراغ زار زمین
قتل مهتاب به فرمان نئون
اتلاف انرژي
root

برجهای نوری برجهای دوقلو

در پروژه ای در شهر نیویورک، هر ساله به یاد قربانیان یازده سپتامبر در محل برج های دوقلو توسط چراغ هایی دو ستون نور به آسمان 

Read More »