خرداد 11, 1390

کارگاه آموزشی معماری نور و زیباسازی شهری

به دنبال تشکیل کارگروه آلودگی نوری در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری  این ستاد با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی […]